Phần mềm AMOS 23 Full Crack – Phiên bản AMOS ổn định nhất

Phần mềm AMOS 23 Full Crack – Phiên bản AMOS ổn định nhất

AMOS được viết tắt từ Analysis of Moment Structures (Phân tích cấu trúc mô măng). Phần mềm này dùng để thực hiện một phương pháp chung trong phân tích dữ liệu là Structural Equation Modeling (SEM – Mô hình cấu...
read more