Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation là gì?

Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation là gì?

Hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item – Total Correlation) có ý nghĩa quan trọng trong phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, giúp nhà nghiên cứu xác định được biến quan sát nào ít đóng góp cho...
read more