hệ số Cronbach Alpha được sử dụng cho loại thang đo nào