Chạy EFA riêng hay chung giữa biến độc lập với biến phụ thuộc?

Chạy EFA riêng hay chung giữa biến độc lập với biến phụ thuộc?

Thực hiện phân tích EFA chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc là vấn đề có khá nhiều các bạn, các anh/chị thắc mắc khi phân tích định lượng với SPSS. Chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích...
read more
Hồi quy với biến giả Dummy trong SPSS

Hồi quy với biến giả Dummy trong SPSS

Chúng ta đã khá quen với việc sử dụng các biến độc lập là các biến định lượng. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống chúng ta cần phân tích hồi quy với các biến độc lập là biến định tính....
read more